top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Kehonhoitohuoneen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

Rekisterinpitäjä

Kehonhoitohuone Marjaana Oksman

Y-tunnus: 2480122-4

Linnanpellonkatu 9, 70500 Kuopio

Yhteyshenkilö

Malla Oksman

0400 962 898

malla@kehonhoitohuone.fi

Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään Kehonhoitohuoneen ja sen asiakkaiden

välisen asiakassuhteen hoitamiseksi (mm. ajanvaraus, haastattelu, tutkiminen,

hoidon suunnittelu- ja toteutus sekä seuranta) sekä laadun varmistamiseksi.

Tietojen käsittely perustuu osapuolten väliseen sopimukseen ja sen tarkoitus on

asiakassuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai

profilointiin.

Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite terveydenhuollon

ammattihenkilölle ja siihen kerätyt tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja

asetuksiin:

 • Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä

 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

 • Terveydenhuoltolaki

 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista

 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

 

Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat:

 • nimi

 • syntymäaika

 • osoite

 • puhelinnumero

 • sähköpostiosoite

 • potilaan hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot ja muut hoitoon liittyvät potilaan antamat esitiedot

 • käyntitiedot

 • muut potilaan hoidon kannalta välttämättömät tiedot.

Tietolähteet:

Henkilö itse ja/tai alaikäisen lapsen huoltaja.

Haastattelun ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

Muista hoito- tai kuntoutusyksiköistä henkilön tai alaikäisen lapsen huoltajan

suostumuksella saatavat asiakirjat.

Tietojen luovutus ja siirto

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Jos asiakkaasta ei ole

kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja kirjaamisen jälkeen 12 vuotta.

Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta

syntymästä, mikäli kuolemasta ei ole tietoa. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa

viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja

potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) kirjallisella

luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

 

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja

myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida

antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka korjataan viipymättä.

Tietoja ei tallenneta eikä luovuteta EU:n tai ETA ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Asiakas- ja potilasrekisterin tiedot kirjataan manuaalisesti ja säilytetään lukitussa

kaapissa. Asiakas- ja potilasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-

asetuksen vaatimukset. Rekisteriin on käyttöoikeus vain henkilöllä, joille tieto on

välttämätöntä potilaan turvallisen ja asianmukaisen hoidon takaamiseksi eli

rekisterin pitäjällä. Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakas- ja potilasrekisterin lukittu

säilytyspaikka sijaitsee, on rajoitettu ja valvottu.

Rekisteriseloste on päivitetty 17.6.2022.

bottom of page